Cele i zadania podmiotu

 1. Rodzaje działalności leczniczej:
  1. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne tj. działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
  2. świadczenia szpitalne - wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin, oraz świadczenia z zakresu diagnostyki medycznej.
  3. inne niż szpitalne — stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne polegające w szczególności na:
   a) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
   b) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
   c) udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;
   d) sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów.
  4. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, medycyny pracy.
 2. Realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
 3. Uczestnictwo w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Zakład obejmują:
  1. diagnostykę i porady lekarskie,
  2. leczenie,
  3. badania i terapię psychologiczną,
  4. rehabilitację leczniczą,
  5. opiekę nad kobietą ciężarną, jej płodem, porodem i połogiem oraz nad noworodkiem,
  6. opiekę nad zdrowym dzieckiem,
  7. badania diagnostyczne w tym analitykę medyczną,
  8. pielęgnację chorych,
  9. czynności techniczne z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  10. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
  11. zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
  12. pielęgnację i opiekę nad niepełnosprawnymi,
  13. medycynę paliatywną,
  14. transport sanitarny.
 5. Zakład może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza nieuciążliwą dla pacjenta oraz przebiegu leczenia w zakresie:
  1. usług diagnostycznych,
  2. wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów, wynajmu miejsc noclegowych,
  3. wynajmu i użyczenia aparatury i sprzętu medycznego oraz sprzętu użytkowego,
  4. usług pralniczych,
  5. sterylizacji sprzętu,
  6. usług gastronomicznych,
  7. usług kserograficznych,
  8. sprzedaży mediów (np. energia cieplna, woda itp.)
 6. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane stacjonarnie w oddziałach szpitalnych, zakładach - diagnostyki laboratoryjnej, radiologii, patomorfologii, oraz przez szpitalny oddział ratunkowy lub ambulatoryjnie w poradniach specjalistycznych lekarskich, psychologicznych, zakładzie rehabilitacji.
 7. Świadczeń zdrowotnych udzielają pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę, umów cywilno-prawnych jak również podmioty lecznicze z którymi Zakład zawarł umowy kontraktowe w zakresie specjalistycznej opieki lekarskiej nad chorymi w dni powszednie w godz. od 7:00 do 14:35 i 14:35 do 7:00 dnia następnego lub od 7:00 do 7:00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta w godz. od 7:00 do 7:00.
 8. Zakład realizuje zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony w ochronie zdrowia.
 9. Zakład udziela świadczeń bezpłatnych, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych ustawowo, w przepisach odrębnych lub na podstawie umowy cywilno - prawnej.
 10. W wykonywaniu zadań Zakład współdziała z Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, innymi podmiotami leczniczymi i jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami wykonującymi zadania z dziedziny pomocy społecznej, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony zdrowia.