Deklaracja dostępności Strona internetowa Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

​​

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

​​

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr justyna Pytel
 • E-mail: 
 • Telefon: 15 83 30 770

​Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
 • Adres: ul. Schinzla 13
  27-600 Sandomierz
 • Telefon: 15 83 30 614

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu zlokalizowany jest w Sandomierzu przy ulicy dr Zygmunta Schinzla 13. Na kompleks szpitalny składa się 7 budynków medycznych oraz 4 budynki administracyjne

Strefy wejściowe do budynków – w obrębie dojść do budynków brak barier architektonicznych (wysokich krawężników, stopni, uskoków).
W budynkach znajdują się recepcje, punkty informacyjne, windy, toalety.
Na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są czytelne informacje o numerze piętra widoczne zarówno dla osób poruszających się po budynku schodami, jak i windą. Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża i bezszeryfowa czcionka, kontrasty). Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej.
Pomieszczenia w których obsługiwani są pacjenci, oznaczone są za pomocą numerów.
Na terenie Szpitala znajdują się parkingi utwardzone. W obrębie większych i mniejszych parkingów wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (łącznie 10miejsc).
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.