Strefa pacjenta

Strefa Pacjenta zawiera zestaw niezbędnych treści, skonstruowanych do łatwego odnalezienia przez naszych Pacjentów lub osób chcących skorzystać z usług szpitala. Znajdą tu Państwo między innymi zestawienie praw pacjenta, informacje o rejestracji, pełny zakres świadczeń oraz bazę numerów telefonów.

Odwiedziny w Szpitalu Rejonowym w Sandomierzu odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa Pacjent. (Informacje na temat godzin odwiedzin na poszczególnych oddziałach znajdują się na stronach oddziałów. Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe. Ułatwia to lepsze i szybsze zakończenie czynności medycznych. Jednak możliwość kontaktu z bliskimi rozpatrywana jest w takich sytuacjach indywidualnie. Warunki lokalowe nie pozwalają na to, by do Chorego przebywającego w oddziale wchodziło jednorazowo więcej osób. W związku z tym ograniczamy liczbę odwiedzających do 2-3 osób. Odwiedziny na oddziałach, na których znajdują się dzieci trwają całą dobę (istnieje możliwość pozostania na oddziale matki z dzieckiem lub opiekunem przez całą dobę).  
 
Odwiedzających, którzy mają infekcję lub inne problemy zdrowotne (biegunka, zmiany skórne, podwyższona temperatura, itp.) bardzo prosimy o wstrzymanie się od odwiedzin. Spowodować one mogą zagrożenie epidemiologiczne dla wszystkich leczonych w oddziale.

Do pielęgniarek kierować należy wszelkie spostrzeżenia, niepokoje i pytania dotyczące wykonywanych zabiegów higienicznych, żywieniowych, związanych z organizacją czasu wolnego. Istnieje możliwość telefonicznego kontaktowania się z bliskimi. W większości oddziałów szpitalnych znajdują się  automaty telefoniczne, z których można korzystać przez całą dobę.

Karty magnetyczne oraz żetony można nabyć na terenie Naszej Placówki.
SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO  w Sandomierzu

 

Pacjent jest przyjmowany do Szpitala poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy (zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego).
Po badaniu lekarskim, założeniu dokumentacji medycznej i załatwieniu niezbędnych formalności jest kierowany do odpowiedniego oddziału szpitalnego.

W przypadku posiadania pieniędzy lub przedmiotów wartościowych pacjent zgłasza i oddaje te rzeczy do depozytu szpitala.
!!NIE PRZECHOWUJ RZECZY WARTOŚCIOWYCH W ODDZIALE!!

 

1. Pacjent – przebywając w oddziale – współpracuje z lekarzami, pielęgniarkami oraz pozostałym personelem medycznym uczestnicząc w ten sposób w procesie leczenia, pielęgnacji i rekonwalescencji.

2. Podczas pobytu w Szpitalu pacjent ma prawo do opieki ze strony bliskiej osoby w czasie ustalonym z ordynatorem oddziału.

3.
Opiekun prawny, oprócz prawa przebywania ze swoim dzieckiem w oddziale noworodkowym, może również uczestniczyć we wszystkich zabiegach medycznych i pielęgnacyjnych udzielanych małemu pacjentowi.

4.
Pacjent może posiadać własną bieliznę osobistą, szlafrok, ręczniki oraz inne przedmioty osobiste.

5.
Pacjent powinien przestrzegać proponowanego porządku dnia, na bieżąco stosować się do zaleceń personelu medycznego.

 

PLAN DNIA NA ODDZIALE
 • 06:00 - 07:00     toaleta chorych, mierzenie ciepłoty ciała, pomiary ciśnienia tętniczego ocena tętna i oddechów
 • 07:00 - 09:00     pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych od chorych i wykonywanie niektórych badań diagnostycznych, śniadanie, sprzątanie sal chorych
 • 08:00 - 10:00     obchody lekarskie
 • 10:00 - 12:00     wykonanie zleceń lekarskich i zabiegów
 • 12:00 - 13:00     obiad, uporządkowanie sal chorych, toaleta obłożnie chorych
 • 13:00 - 14:00     wykonywanie zleceń lekarskich i innych czynności związanych z funkcjonowaniem oddziału
 • 16:00 - 18:00     mierzenie ciepłoty, ocena tętna i oddechów, obchody wieczorne ordynatorów bądź lekarzy dyżurnych
 • 17:00 - 18:00     kolacja
 • 18:00 - 22:00     uporządkowanie sal, toaleta chorych, rozrywki kulturalne, wykonywanie zleceń lekarskich
 • 22:00 - 06:00     cisza nocna
 
6. Oglądnie programu TV po godzinie 22:00 może nastąpić za zgodą lekarza dyżurnego lub pielęgniarki oraz w przypadku, gdy TV znajduje się w pokoju chorych - za zgodą lekarza lub pielęgniarki oraz pozostałych pacjentów znajdujących się w tym pokoju.

7.
Pacjenci powinni wzajemnie szanować swoją godność, intymność, przekonania i zasady moralne.

8. Zabrania się palenia tytoniu w oddziałach szpitalnych, w miejscach wspólnego przebywania chorych i personelu.


9.
Odwiedziny pacjentów – zgodnie z Regulaminem Odwiedzin w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu - umieszczonym na drzwiach wejściowych i tablicach ogłoszeniowych poszczególnych oddziałów.

10.
Pacjent nie może korzystać z własnego urządzenia elektrycznego.
Odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami są dopuszczalne za zgodą ordynatora, lekarza dyżurnego lub pielęgniarki. Pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie 2 osoby, w tym dzieci powyżej 7 roku życia.

11.
W szpitalu pacjent może korzystać z:
 • ~ opieki duszpasterskiej oraz obrzędów religijnych w Kaplicy szpitala (wejście do kaplicy – parter za SOR).
 • ~ biblioteka w dni powszednie 08:00 – 15:00 (IV piętro Pawilon Specjalistyczny),
 • ~ bufetu gastronomicznego w dni powszednie 09:00 – 17:00 (sutereny Szpitala)
 • ~ kiosku z gazetami w dni powszednie 07:00 – 20:00, soboty oraz niedziele i święta 08:00 – 18:00 (parter obok wejścia na oddziały),
 • ~ automatów telefonicznych (parter oraz oddziały szpitala),
 • ~ sklepu medyczno – rehabilitacyjnego od poniedziałku do piątku 08:00 – 16:00 (niski parter pawilon F),
  ~ internetu w technologii HotSpot
12. Ogólne prawa pacjenta wynikają z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i innych przepisów.

13.
Pacjentowi lub jego przedstawicielowi może być udostępniona dokumentacja medyczna w oryginale (do wglądu lub wybrana za potwierdzeniem) albo w formie kserokopii (za każdą stronę kserokopii pobiera się odpłatność wg cennika określonego Zarządzeniem Dyrektora Szpitala wydanego w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy).

PRAWA PACJENTA SĄ NIE TYLKO TWOIMI UPRAWNIENIAMI.

SĄ TAKŻE ZOBOWIĄZANIEM PERSONELU DO ICH RESPEKTOWANIA.

14.
Pacjenci w przypadku konieczności opuszczenia oddziału, zobowiązani są do informowania o tym personelu medycznego i uzyskania zgody od: lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego a w przypadku ich nieobecności od pielęgniarki dyżurnej oddziału.

15.
Obowiązki pacjenta:
 • ~ przestrzegać regulaminu pobytu w szpitalu,
 • ~ przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich związanych z procesem leczenia,
 • ~ okazywać szacunek personelowi szpitalnemu,
 • ~ nie szkodzić innym pacjentom,
 • ~ szanować mienie szpitala.
PACJENT MUSI PAMIĘTAĆ, ŻE ON SAM PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE ZDROWIE,
A SWOIM STYLEM ŻYCIA PRZYCZYNIA SIĘ DO ZWIĘKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW PONOSZONYCH PRZEZ SYSTEM OCHRONY ZDROWIA.

16.
Szpital ma prawo wypisać pacjenta ze szpitala, jeżeli:
 • ~ stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,
 • ~ na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela prawnego, po podpisaniu stosownego oświadczenia,
 • ~ gdy pacjent leżący w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia innych osób.
17. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego pobytu w szpitalu, ponosi koszty pobytu od terminu ustalonego na wniosek Ordynatora Oddziału, a zatwierdzonego przez Dyrektora ds. Lecznictwa bez względu na posiadanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń.

18.
Zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu, mogą być poddane sekcji chyba, że osoba ta - za życia - wyraziła sprzeciw lub uczynił to jej przedstawiciel ustawowy.
Nie dotyczy to sytuacji:
 • ~ określonych w Kodeksie Postępowania Karnego,
 • ~ gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny,
 • ~ gdy zgon pacjenta nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala,
 • ~ określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach.