Dane niezbędne przy przyjęciu do szpitala: 

1. nazwisko i imię
2. imiona rodziców
3. PESEL – w przypadku braku – data urodzenia
4. miejsce urodzenia
5. seria i nr dowodu osobistego lub paszportu - dla osób, które nie mają nadanego nr PESEL lub NIP
6. płeć
7. stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę (tylko w przypadku ubezpieczenia rodzinnego)
8. adres zamieszkania
9. telefon lub adres zamieszkania rodziny lub osoby do kontaktu. 

Osoby należące do Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przy przyjęciu do szpitala lub poradni powinny przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie posiadają to inny dokument potwierdzający ubezpieczenie: w przypadku emerytów lub rencistów - odcinek przekazu lub wyciąg potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty (serie i numer renty), osoby pracujące - legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątką z zakładu pracy potwierdzającą zatrudnienie (ostatnia pieczątka jest ważna przez 1 miesiąc).

Osoby z innych Oddziałów NFZ przedstawiają dokumenty potwierdzające ubezpieczenie. Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego lub wizyty w poradni na podstawie ważnego skierowania lekarza. Przyjęcia w trybie planowym odbywają się codziennie w godz.: Poniedziałek -Wtorek - Środa -Czwartek -Piątek - Sobota -Niedziela -W trybie nagłym lub stanu zagrożenia życia przyjmowane są całą dobę.

Aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie skaładek na ubezpieczenie zdrowotne (Art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). 

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być:

1. Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
 • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką

2. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

3. Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne

4. Dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty

5. Dla osoby bezrobotnej:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy

6. Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

 • umowa zawarta w NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty skałdki

7. Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
 • legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty
 • w przypadku członków rodziny- dzieci, które ukończyły 18 rok życia (np. uczniowie i studenci), dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niesprawności.

8. Dla osoby z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystającej z opieki zdrowotnej podczas pobytu w Polsce na podstawie przepisów o koordynacji

 • formularze z serii E
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 • Certyfikat