Strefa pacjenta

Strefa Pacjenta zawiera zestaw niezbędnych treści, skonstruowanych do łatwego odnalezienia przez naszych Pacjentów lub osób chcących skorzystać z usług szpitala. Znajdą tu Państwo między innymi zestawienie praw pacjenta, informacje o rejestracji, pełny zakres świadczeń oraz bazę numerów telefonów.

 

SZKOŁA RODZENIA

 

Zapraszamy na zajęcia do Szkoły Rodzenia działającej przy Oddziale Ginekologii i Położnictwa.

Zajęcia w naszej Szkole odbywają się w każdy  piątek o godzinie 12:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym - obowiązują zapisy chętnych na zajęcia..  

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu   015 83 30 695  w godzinach od 8:00 do 13:00.

Zajęcia odbywają się w formie wykładowej i warsztatowej. Wyczepująco obejmuje tematykę ciąży oraz porodu.

Przygotujemy Was do świadomego, aktywnego porodu oraz do naturalnego, przepełnionego bliskością i spokojem rodzicielstwa. Formuła zajęć naszej Szkoły Rodzenia pozwala rodzicom poznać najnowszą wiedzę oraz zyskać praktyczne umiejętności dotyczące opieki nad dzieckiem. U nas nauczysz się prawidłowych technik relaksacyjnych i oddechowych, które pozwolą Ci lepiej przygotować się do aktywnego porodu.

Cenimy sobie dobry, bezpośredni kontakt z uczestnikami - dlatego zawsze znajdziemy czas na rozmowę, pytania, indywidualne rozwiązywanie wątpliwości.

Zajęcia prowadzi

     Olga Guła
     mgr położnictwa
     Specjalista pielęgniarstwa położniczego
     Instruktor Szkoły Rodzenia


Prawidłowe odżywianie jest bardzo ważnym elementem procesu zdrowienia, dlatego u każdego pacjenta przebywającego w oddziale lekarz zaleca odpowiednią dietę, stosowną do wieku i stanu zdrowia. Zdajemy sobie sprawę, że jej przestrzeganie w warunkach szpitalnych nie jest rzeczą łatwą. W związku z ogólnym złym samopoczucie psychofizycznym spowodowanym chorobą, odmiennymi nawykami związanymi z kulturą spożywania posiłków, niemożnością jedzenia "tego na co ma się ochotę", i wieloma innymi przyczynami pacjenci często korzystają z posiłków domowych.

Przynoszenie posiłków domowych nie jest zakazane.

Jednak ich wprowadzanie do diety szpitalnej może stać się przyczyną wielu nieprzyjemnych następstw. Dlatego w tej sprawie prosimy o skonsultowanie się z dietetyczką szpitala lub pielęgniarką dyżurną. Pacjenci przebywający w oddziałach szpitalnych otrzymują średnio 3 - 5 posiłków dziennie spośród 17 diet. Przez całą dobę maja możliwość korzystania z kawy, herbaty, mleka czy kompotu. Na każdym z oddziałów znajdują się lodówki dla chorych przeznaczone do przechowywania żywności.

Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Pacjentom, którzy z różnych względów wymagają pomocy w spożywaniu posiłków asystują pielęgniarki. Udział w karmieniu mogą brać również bliscy chorego.


O wypisie do domu Pacjent zostaje poinformowany podczas wizyt lekarskich.

Pacjent, każdorazowo zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu uprawniającego do bezpłatnych świadczeń medycznych.

Po wykonaniu niezbędnych czynności administracyjnych kartę wypisową (informacyjną) oraz pozostałą dokumentację medyczną w zależności od specyfiki przcy oddziału należy odebrać w gabinecie lekarskim bądź sekretariacie oddziału w godzinach jego urzędowania.

Pacjenci wypisywani są z reguły w godzinach przedpołudniowych.


Pacjent może przebywać poza terenem oddziału w następujących przypadkach:

1. Po wypisie z oddziału.
Po otrzymaniu karty informacyjnej (wypisowej) i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień - od lekarza leczącego i pielęgniarki dyżurnej - zobowiązujemy pacjentów do zgłoszenia pielęgniarce dyżurnej faktu opuszczenia oddziału.

2. Po uzyskaniu przepustki. 
Przepustki udziela Ordynator Oddziału lub lekarz dyżurny (należy o tym fakcie powiadomić pielęgniarkę dyżurną). Po uzyskaniu zgody na opuszczenie oddziału pacjent zobowiązany jest do powrotu w wyznaczonym terminie. Przed opuszczeniem oddziału Pacjent otrzymuje wskazówki pielęgniarskie dotyczące zachowania się w środowisku domowym (sposób podawania leków, wykonania toalety, żywienia).

3. Po uzyskaniu zgody na spacer. 
O możliwości pójścia na spacer decyduje lekarz lub pielęgniarka, którzy określają czas przebywania Pacjenta poza oddziałem. Moment wyjścia i powrotu zgłaszany jest pielęgniarce dyżurnej. Ze względu na specyfikę leczenia na niektórych oddziałach wychodzenie na spacery nie jest praktykowane. Kiedy wymaga tego uczestnictwo w badaniach, zabiegach, konsultacjach.
 

Niektóre choroby powodują konieczność wykonania poza oddziałem specjalistycznych badań i zabiegów. W sytuacji takiej Pacjent jest prowadzony lub przewożony do pracowni i zakładów diagnostycznych znajdujących się na terenie Naszej Placówki. Opieka nad Pacjentem spoczywa wówczas na pielęgniarce dyżurnej, ratowniku medycznym lub sanitariuszu.

 

W celu zarejestrowania się w poradni specjalistycznej, należy posiadać:

-  numer PESEL;
-  aktualną legitymację ubezpieczeniową;
- skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty do poradni (oprócz okulistycznej, ginekologicznej, dermatologicznej, gruźlicy i chorób płuc, psychiatrycznej i uzależnień).

Lekarz przyjmujący w gabinecie prywatnym może skierować pacjenta do szpitala, natomiast skierowanie do poradni specjalistycznej może wydać tylko w przypadku podpisania umowy z NFZ.

Przychodząc do szpitala każdy pacjent powinien przynieść: przybory toaletowe /mydło, szczotkę do zębów, pastę, przybory do golenia, grzebień, ręczniki/, kapcie, własną bieliznę osobistą - pod warunkiem jej stałej i systematycznej wymiany na czystą, piżamę i szlafrok. Rodzice mogą przynieść swoim dzieciom ich ulubione zabawki, maskotki, gry, książki.

Na własną odpowiedzialność pacjenci mogą przynieść do szpitala radia, odtwarzacze CD (DVD, Blu-Ray, HDTV, mp4, mp3). Należy jednak pamiętać, że używanie ich nie może zakłócać komfortu innych pacjentów.

Przy przynoszeniu do szpitala przedmiotów wartościowych takich jak pieniądze, precjoza itp. prosimy pamiętać, że personel naszej placówki nie odpowiada za nie, jeżeli nie zostaną wcześniej oddane do depozytu centralnego. 

 

Dane niezbędne przy przyjęciu do szpitala: 

1. nazwisko i imię
2. imiona rodziców
3. PESEL – w przypadku braku – data urodzenia
4. miejsce urodzenia
5. seria i nr dowodu osobistego lub paszportu - dla osób, które nie mają nadanego nr PESEL lub NIP
6. płeć
7. stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę (tylko w przypadku ubezpieczenia rodzinnego)
8. adres zamieszkania
9. telefon lub adres zamieszkania rodziny lub osoby do kontaktu. 

Osoby należące do Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przy przyjęciu do szpitala lub poradni powinny przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie posiadają to inny dokument potwierdzający ubezpieczenie: w przypadku emerytów lub rencistów - odcinek przekazu lub wyciąg potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty (serie i numer renty), osoby pracujące - legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątką z zakładu pracy potwierdzającą zatrudnienie (ostatnia pieczątka jest ważna przez 1 miesiąc).

Osoby z innych Oddziałów NFZ przedstawiają dokumenty potwierdzające ubezpieczenie. Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego lub wizyty w poradni na podstawie ważnego skierowania lekarza. Przyjęcia w trybie planowym odbywają się codziennie w godz.: Poniedziałek -Wtorek - Środa -Czwartek -Piątek - Sobota -Niedziela -W trybie nagłym lub stanu zagrożenia życia przyjmowane są całą dobę.

Aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie skaładek na ubezpieczenie zdrowotne (Art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). 

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być:

1. Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
 • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką

2. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

3. Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne

4. Dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty

5. Dla osoby bezrobotnej:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy

6. Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

 • umowa zawarta w NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty skałdki

7. Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
 • legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty
 • w przypadku członków rodziny- dzieci, które ukończyły 18 rok życia (np. uczniowie i studenci), dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niesprawności.

8. Dla osoby z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystającej z opieki zdrowotnej podczas pobytu w Polsce na podstawie przepisów o koordynacji

 • formularze z serii E
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 • Certyfikat