2020-05-22  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/15/2020

Zamówienie udzielane jest w wyniku realizacji projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

  Przedmiot zamówienia:
 

PN/15/2020 Adaptacja istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
 Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 6 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 7 - [ pobierz ]
 Załącznik nr 8 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
808b3189-533a-4d2f-942b-d7220eeccccf

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty